1. رجبعلی کامیابی گل , شرطی لازم برای وجود قاب های ویل-هایزنبرگ , Bulletin of the Iranian Mathematical Society , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۶۷-۶۹